You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Obchodního centra ŠESTKA

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás v Obchodním centru ŠESTKA (dále jen „Centrum“). K zajištění bezpečného a klidného prostředí v Centru a pro příjemné chvíle zde strávené, napomáhá tento návštěvní řád. K dosažení tohoto cíle a tím i Vaší spokojenosti Vás žádáme o Vaši aktivní pomoc a dodržování pravidel níže zmíněných, dodržování právních předpisů ČR a aktuálních vládních opatření.

 

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE CENTRUM JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM.

 

VEDENÍM CENTRA JE ZAKÁZÁNO / NENÍ DOVOLENO:

 • Veškerá jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů (jakékoliv jednání, které by mohlo ohrozit život, zdraví nebo majetek všech osob a návštěvníků centra);
 • Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů, žebrat, provádět jakékoli obchodní, organizační či jiné aktivity bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra;
 • Rušení veřejného pořádku např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob nebo narušovat klid v Centru;
 • Používat hlasité a rušivé projevy, pouštět zvukové nebo jinak rušivé nahrávky. Rušit nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky svým oblečením, zápachem atd.;
 • Nepovolené shromažďování osob v Centru;
 • Pořizování obrazových nebo jiných audiovizuálních záznamů bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra, kromě pořizování k ryze soukromým účelům;
 • Vnášet střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor Centra (výjimku tvoří příslušníci orgánů činných v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením vedení Centra);
 • Znehodnocovat, poškozovat, ničit majetek Centra nebo majetek umístěný v prostorách centra, zvlášť pak bezpečnostní a protipožární zařízení. Při způsobení škody na zařízení bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu;
 • Vstupovat do prostor Centra osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a používání nebo šíření omamných a psychotropních látek;
 • Konzumace potravin a nápojů, mimo prostor k tomu vyhrazených (kavárny, restaurace) s ohledem na znečišťování centra;
 • V celém prostoru Centra platí zákaz kouření, vyjma prostor k tomu vyhrazených;
 • Odhazovat a odkládat cokoli mimo odpadkové koše nebo z nich cokoliv vyndávat;
 • Vstup se zvířaty, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků Centra;
 • V prostorách Centra ležet, spát, sedět na zábradlí, schodech, odpadkových koších a dalších místech, která nejsou určena k sezení, dále je zakázáno jiné než běžné užívání veřejných toalet;
 • Užívání místností pro kojence pro jiné účely, než pro které jsou určeny;
 • Pohybovat se v protisměru či bez obuvi na travelátorech;
 • Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách nebo kole či jiných prostředcích vč. těch elektrických (typu „segway“) a taktéž vstupovat s (nimi) do Centra (kolo lze vést společnými prostory přízemí Centra pouze výjimečně na základě rozhodnutí bezpečnostní služby) vyjma případů servisu, opravy či reklamace v nájemních jednotkách prodávajících tento segment zboží;
 • Uvazovat a odkládat cokoliv (zavazadla, jízdní kola, koloběžky apod.) do prostorů vchodů a jinde v prostorách Centra (kromě k tomu určených míst, jako jsou stojany na kola, úložné boxy atd.);
 • Zákaz parkování vozidel se zjevnou reklamou za účelem prodeje nebo propagace třetích stran bez předchozího souhlasu správy centra;
 • Užívání dětských atrakcí jinak, než stanovují instrukce v místě atrakcí;
 • V případě evakuace Centra, je každá osoba pobývající toto času v prostorách objektu, povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny odpovědných pracovníků a pracovníků IZS;
 • Náhrada veškerých škod způsobených zákazníky a návštěvníky bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR;
 • Vlastník Centra neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví zákazníků na návštěvníků třetími osobami;
 • Parkování mimo vyhrazené plochy pro návštěvníky;
 • Parkování vozidel na parkovištích v době úplného uzavření Centra (pravidla pro parkování dále určuje Provozní řád garáže).


SPRÁVA CENTRA NEBO JEHO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP NEBO VYVÉST Z PROSTOR CENTRA KOHOKOLIV, KDO PORUŠUJE PRAVIDLA NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU. CENTRUM JE SOUKROMÝM MAJETKEM. NA POBYT V CENTRU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK.

VSTUPEM DO CENTRA NÁVŠTĚVNÍK SOUHLASÍ S NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A ZÁROVEŇ PROHLAŠUJE, ŽE TATO PRAVIDLA BUDE DODRŽOVAT.

Příjemný čas strávený v ŠESTCE Vám přeje Správa centra.
Platnost od 1.11.2023
Správa Obchodního centra Šestka
Odsouhlasil: Dorota Thérová, Centre Manager