You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vážení návštěvníci, vítáme Vás v Obchodním centru ŠESTKA (dále jen Centrum). K dosažení příjemného prostředí v Centru a tím i Vaší spokojenosti Vás žádáme, abyste dodržovali právní předpisy ČR a pravidla zde zmíněná.

K zajištění bezpečného a klidného prostředí v Centru a pro chvíle zde strávené napomáhá tento návštěvní řád a jeho prostřednictvím také bezpečnostní služba. 


 1. VEDENÍM CENTRA JE ZAKÁZÁNO
 • Veškerá jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů (jakékoliv jednání, které by mohlo ohrozit život, zdraví nebo majetek všech osob a návštěvníků centra).
 • Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů, provádět jakékoli obchodní, organizační či jiné obdobné aktivity bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
 • Rušení veřejného pořádku např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob nebo narušovat klid v Centru.
 • Do prostor obchodního centra a jeho přilehlém okolí je zakázán vstup návštěvníkům v nevhodném a neslušném oděvu (např. v plavkách, v oděvu s chybějící vrchním dílem, bez obuvi atp.) nebo oděvu zakrývajícím tvář.

 • Používat hlasité a rušivé projevy, pouštět zvukové nebo jinak rušivé nahrávky. Rušit nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky svým oblečením, zápachem atd.
 • Nepovolené shromažďování osob v Centru.
 • Pořizování obrazových nebo jiných audiovizuálních záznamů bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra, kromě pořizování k ryze soukromým účelům.
 • Vnášet střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor Centra (výjimku tvoří příslušníci orgánů činných v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením vedení Centra).
 • Znehodnocovat, poškozovat, ničit majetek Centra nebo majetek umístěný v prostorách centra, zvlášť pak bezpečnostní a protipožární zařízení. Při způsobení škody na zařízení bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
 • Vstupovat do prostor Centra osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a používání nebo šíření omamných a psychotropních látek.
 • Kouření a konzumace potravin a nápojů, mimo prostor k tomu vyhrazených (kavárny, restaurace) s ohledem na znečišťování centra.
 • Odhazovat a odkládat cokoli mimo odpadkové koše nebo z nich cokoliv vyndávat.
 • Vstup osobám mladším 10 let bez doprovodu zletilé osoby.
 • V prostorách Centra ležet, spát, sedět na zábradlí, schodech, odpadkových koších a dalších místech, která nejsou určena k sezení, jiné než běžné umývání se na toaletách.
 • Pohybovat se v protisměru na travelátorech.
 • Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách nebo kole či jiných prostředcích (typu „segway“) a taktéž vstupovat s (nimi) kolem do Centra (kolo lze vést společnými prostory přízemí Centra pouze výjimečně na základě rozhodnutí bezpečnostní služby) vyjma případů servisu, opravy či reklamace v nájemních jednotkách prodávajících tento segment zboží.
 • Uvazovat cokoliv (zvířata, kola apod.) do prostorů vchodů do Centra a jinde v Centru (kromě k tomu určených stojanů na kola).
 • Zákaz parkování vozidel se zjevnou reklamou za účelem prodeje nebo propagace třetích stran bez předchozího souhlasu správy centra.


SPRÁVA CENTRA NEBO JEHO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP KOMUKOLIV, KDO PORUŠÍ TATO PRAVIDLA NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU.

Příjemný čas strávený v ŠESTCE Vám přeje Správa centra

Správa obchodního centra Šestka